Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden en de
overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande
begrippen de volgende betekenis:

Vilja Mol Academy: gevestigd te Heerhugowaard;

Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon
die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde
dienst of product van Vilja Mol Academy wenst af te nemen/afneemt;

Cliënt: de rechtspersoon die de overeenkomst heeft
getekend. (Bedrijf of privé klant)

Producten: de door Vilja Mol Academy aan Cliënt al
dan niet online te verkopen en te leveren of verkochte Producten en geleverde
Diensten, zoals E-books, video’s, membership enz..

Diensten: Vilja Mol Academy aan Cliënt te leveren
of geleverde Diensten, zoals een workshop, training, coaching, 1-op-1 coaching
sessies, gastdocent, mentor. waaronder:

Online-leertraject: de via een Online-leertraject
toepassing uit het online-aanbod van Vilja Mol Academy door een Cliënt
geselecteerde cursus, workshop, coaching, 1 op 1 coaching sessies of training.

Deelnemer: een door Cliënt aangewezen (extra)
Deelnemer aan een programma;

2. Algemeen

2.1 Wijzigingen van en aanvullingen op
enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk
zijn vast- gelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de
overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen
hierin voor het overige van kracht.

2.3
Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke
reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe
bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke
bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.4 Onder de term “schriftelijk” wordt ook verstaan e-mail.
Het elektronische systeem van Vilja Mol Academy wordt geacht het enige bewijs
te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de
betreffende elektronische communicatie.

3. Betaling en facturering

3.1 Vilja Mol Academy zendt Cliënt
facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te
leveren diensten en producten.

3.2 Workshops, personal coaching trajecten en online
workshops, trainingen en cursussen: Betaling voor aanvang.

3.3 Cliënt dient verschuldigde bedragen
inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen
de overeen gekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Cliënt is niet
gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van
klachten.

3.4 Indien voor de levering van Diensten of Producten vooruit
moet worden betaald, kan Cliënt geen recht doen gelden op levering hiervan
alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan Vilja Mol Academy heeft
plaatsgevonden.

3.5 Vilja Mol Academy is gerechtigd facturen elektronisch te
zenden op het door Cliënt aangegeven e-mailadres.

3.6 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening
van Vilja Mol Academy of via het online betalingssysteem Mollie op onze
website, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften
van Vilja Mol Academy aangegeven valutadag wordt als dag van betaling
aangemerkt.

3.7 Indien Cliënt niet binnen een overeengekomen
betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige
verschuldigde bedrag heeft betaald, is Cliënt van rechtswege in verzuim, zonder
dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is.

3.8
Alle kosten van invordering van het door Cliënt verschuldigde,
gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van
Cliënt. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag,
faillissementsaanvrage, incassokosten, alsmede de kosten van door Vilja Mol
Academy ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen.

3.9 Online workshops, trainingen en cursussen welke doormiddel van
betaling zijn afgenomen en direct zijn geleverd middels een inlogcode kunnen
niet retour worden genomen vanwege het online karakter.

4. Verplichtingen van Deelnemer bij de uitvoering van een programma

4.1 Deelnemer (een door Cliënt
aangewezen (extra) Deelnemer) dient zorg te dragen voor het juist en volledig
verstrekken van door Vilja Mol Academy gevraagde en/of voor de Producten en Diensten
benodigde essentiële informatie.

4.2 Deelnemer (een door Cliënt aangewezen (extra) Deelnemer)
dienen zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij
het volgen van een Dienst.

5. Rechten van aanbieden betreffende de uitvoering van een programma

5.1 Vilja Mol Academy is gerechtigd:
a. om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van
kwalitatieve verbetering;

b. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de Diensten in een programma;

c. de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd
tussentijds te wijzigen;

d. te bepalen welke docent/trainer een Dienst zal geven, en eventueel een
docent/trainer tussentijds te vervangen;

e. (tussentijds) de deelname van een bepaalde Cliënt (Deelnemer) te weigeren om
haar moverende redenen. De betreffende Cliënt/Deelnemer ontvangt hiervan
bericht, zonder dat Vilja Mol Academy gehouden is tot opgave van redenen,
waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane betalingen (naar
rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

6. Annulering door/opzegging van en verhindering
van Client (dus niet de Deelnemer) bij een programma

6.1 Cliënt is gerechtigd deelname door
haar of een (extra) Deelnemer te annuleren en een overeenkomst betreffende
deelname aan een programma te beëindigen met een opzegtermijn van 2 weken.

6.2 Annulering van deelname aan een programma respectievelijk
opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door Cliënt door middel van
een aangetekende brief aan het adres van Vilja Mol Academy dat is vermeld op de
website.

6.3 Bij annulering/opzegging door Cliënt is Vilja Mol Academy
niet gehouden tot restitutie pro rata van het door Cliënt betaalde bedrag, en
Cliënt is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen
aan Vilja Mol Academy te voldoen.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Vilja Mol Academy is niet
aansprakelijk jegens Cliënt voor enige schade voortvloeiende uit deze
overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet
of bewuste roekeloosheid van Vilja Mol Academy.

7.2 Indien en voor zover op Vilja Mol Academy enige
aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen
tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de
aansprakelijkheidsverzekering van Vilja Mol Academy de betreffende schade dekt
en tot uitkering overgaat.

7.3 Afgezien van de in artikel 7.1 genoemde gevallen is de
aansprakelijkheid van Vilja Mol Academy in ieder geval beperkt tot het bedrag
dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

7.4 Iedere schade jegens Vilja Mol
Academy, behalve een schade die door Vilja Mol Academy erkend, vervalt door het
enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

8. Overmacht

8.1 Indien Vilja Mol Academy door
overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst
(verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te
voorzien, is Vilja Mol Academy gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding
de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke
tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Vilja
Mol Academy op betaling door Cliënt voor reeds door Vilja Mol Academy verrichte
prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere)
uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

8.2 Vilja Mol Academy zal Cliënt/Deelnemer zo spoedig mogelijk
van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen
in overleg een oplossing proberen te vinden. Vilja Mol Academy heeft slechts
een inspanningsverplichting.

8.3 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden buiten
invloed van Vilja Mol Academy waardoor Vilja Mol Academy tijdelijk of blijvend
niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden
van een docent/trainer, oproer, oorlog, rellen, overstromingen, pandemieën,
terrorisme, storingen, noodtoestand, elektriciteitsstoringen,
overheidsbepalingen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet
van Vilja Mol Academy kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens
Cliënt/Deelnemer (verder) nakomt.

9. Uitvoering door derden

9.1 Vilja Mol Academy is gerechtigd om
derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst.

10. Vertrouwelijkheid

10.1 Vilja Mol Academy zal geen
inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering
van een overeenkomst heeft ontvangen van Cliënt (of Deelnemers), tenzij anders
is overeengekomen of Vilja Mol Academy daartoe is gehouden op grond van wet- of
regelgeving.

10.2 Cliënt resp. Deelnemers zijn gehouden tot geheimhouding
van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van
een overeenkomst ter zake van een programma van Vilja Mol Academy of andere
Cliënten/Deelnemers aan een programma hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door Vilja Mol Academy aan Cliënt/Deelnemers is medegedeeld
of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de
informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 De intellectuele eigendomsrechten
betreffende door Vilja Mol Academy ontwikkelde Producten en Diensten,
documenten, brochures, programma’s, handouts, voordrachten, oefeningen,
aanbiedingen, uitingen op internet/site van Vilja Mol Academy, e-magazines, e-
mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit
de werkzaamheden van Vilja Mol Academy en gehanteerde software berusten bij Vilja
Mol Academy of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk
is aangegeven. Reproductie, verspreiden of verkopen van deze materialen is
verboden.

11.2 Het intellectueel eigendomsrecht en
auteursrecht betreffende de in artikel 11.1 genoemde uitingen worden niet op
basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk
overeengekomen.

11.3 Zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Vilja Mol Academy is het niet toegestaan om enig van Vilja Mol
Academy aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of
gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk
medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage
te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

11.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent
rechten uit door Vilja Mol Academy geleverde informatie te verwijderen of te
wijzigen.

11.5 Tijdens events en bijeenkomsten e.d. van Vilja Mol
Academy worden foto- en filmopnamen gemaakt, die gebruikt kunnen worden voor
promotiedoeleinden en online trainingsomgevingen van Vilja Mol Academy.

12. Persoonsgegevens

12.1 Vilja Mol Academy behandelt
persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met Cliënt
strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en
regelgeving.

12.2 Vilja Mol Academy neemt in een klantenbestand de naam- en
adresgegevens op van Cliënt en door haar aangewezen Deelnemers aan een
programma. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen
ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere
dienstverlening (zoals trainingen, events en programma’s) door Vilja Mol
Academy.

12.3 Cliënt en Deelnemers stemmen in met het gebruik van de
betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.

12.4 Indien een Cliënt/Deelnemer geen
prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit ten alle
tijde laten weten aan Vilja Mol Academy en Vilja Mol Academy zal de
informatievoorziening dan stop zetten.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechten

13.1 Op alle door partijen gesloten
overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit
een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter te Alkmaar, onverminderd het recht van Vilja Mol Academy een geschil
voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter.

 

Scroll naar boven